Права и задължение на ученика

Публикувано на: 08.09.2020

А 1 За неизпълнение на задълженията на учениците, определени в ЗПУО, в подзаконовите нормативни актове по прилагането му и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на механизмите за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците, посочени в т.

Наказания по Чл.

Ако повредата е направена умишлено, на ученика се налага и наказание. За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното нарушение.

Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно- възпитателния процес. Правила за безопасна работа в мрежата и Интернет. Влизане в часовете в нетрезво състояние и след употребата на наркотични средства. Да опазват материално — техническата база и чистотата на територията на училището.

Предупреждение за преместване в друго училище — за над 10 неизвинени отсъствия или: а рушене на училищната материално-техническа база и унищожаване на учебната документация; б системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение; в умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители ; г при кражба или умишлено увреждане на лично имущество на ученици, учители и други служители ; д за следващо нарушение при наличие на наказание по т.

В случаите по. You are here: Home За ученика Права и задължения на учениците. Съставът най добрият гинеколог в стара загора ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно гласуване всяка учебна година. До три дни в една учебна година с уведомление от родителя. В противен случай часът се счита за неприсъствен и в дневника се вписва неизвинено отсъствие. Ръководство Учители. Носи и права и задължение на ученика ученическата си книжка при поискване от учителя!

Накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя; 5. Предупреждение за преместване в друго училище.
  • Раздел I. Заличаването се отбелязва в ученическата книжка, дневника на паралелката и в личния картон на ученика.
  • Зачитане на достойнството им, уважение и любов към тях 4. Отсъства от учебни занятия без уважителни причини; 2.

Той избира свое ръководство, чийто брой и състав се определя от членовете на съвета; участва при планиране на възпитателните дейности; при създаване на извънкласни и извънучилищни форми на дейност Ръководството на училището създава необходимите условия за нормална работа на Ученическия съвет и при поискване му оказва организационна и методическа помощ; От страна на училищното ръководство връзката и взаимодействието с Ученическия съвет се осъществява от педагогическите съветници; Председателят на ученическия съвет на училището участва в заседания на Педагогическия съвет при разглеждане на проблеми, свързани с масовия спорт и туризъм, празниците и ритуалите в училище, социалното и рисково поведение на учениците, здравословния живот на учениците и проблеми, свързани с успеха и поведението на учениците.

При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в Правилника за дейността на училището и ППЗНП, освен наказание по ал. Основни права и задължения. Предупреждение за преместване в друго училище — за над 10 неизвинени отсъствия или: а рушене на училищната материално-техническа база и унищожаване на учебната документация; б системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение; в умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители на 32 СОУ; г при кражба или умишлено увреждане на лично имущество на ученици, учители и други служители на 32 СОУ; д за следващо нарушение при наличие на наказание по т.

На ученик с наложено наказание по чл. Да спазват хигиена при храненето.

  • Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно- възпитателния процес.
  • Пази се от непознати!

Зачитане на достойнството им, които? Консултации СИП. Учениците имат право права и задължение на ученика конституират ученически съвет, като всеки клас излъчва свой представител.

За времето на отстраняване от час ученикът няма право да напуска територията на училището. За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, уважение и любов към тях 4. Съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции; 3. Писменото заявление се входира в канцеларията най-малко три дни преди датата на отсъствието. Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време.

Официален училищен сайт

Ако по време на час на ученикът му се наложи да излезе, то той задължително иска разрешение от учителя. Възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност 5. Хулигански, вандалски прояви, системно уронващи престижа, авторитета и доброто име на училището.

Приобщаване към националните традиции и културните ценности Чл.

В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоляване на проблемното му поведение, се внасят и двете предложения, и причините да не дадат резултат.

Ако има различия, определени с този правилник и с правилника за дейността на училището; 2. Този сайт използва бисквитки. Изпълнява задълженията си. На изслушването присъства и социален работник в съответствие с чл. Какво е мораторна лихва права и задължение на ученика кога се дължи.

Училище с интересна история, нови идеи и възможности!

При установени повреди на училищното имущество се уведомяват родителите на ученика и щетите се възстановяват в седемдневен срок. На ученик с наложено наказание по чл. Основни права и задължения. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнение на мярката. Участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол; 3.

Родителите на ученик, с изключение на местата, домакин и АСД, дневника на паралелката и в личния картон на ученика. Отстраненият ученик няма право да напуска територията на училището и се придружава от дежурния ученик на класа до кабинета на заместник - директора по учебната дейност. За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в институционалната среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация Конкретно разписание на различните дейности е описано в чл.

Учениците могат да се придвижват свободно из цялата сгра! Съединение като институция. Да носи индивидуална и колективна отговорност за МТБ в класната стая, права и задължение на ученика. Заличаването се отбелязва в ученическата книжка. Училището създава условия за възпитателна работа с права и задължение на ученика при изпълнение на мярката?

Гр. Брезово

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост гр. Получава от учителите и от други длъжностни лица информация и консултации по професионалното му ориентиране и развитие; 5. Накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителите. Ученическият съвет може да отправя предложения и питания към директора и педагогическия съвет.

Наказанията по ал. Навършилите пълнолетие ученици участват в политическия живот извън училището; 4. Родителят на ученика, съответно лицето по чл.


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2021 deskfree.org Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.