Закона за търговския регистър

Публикувано на: 12.01.2021

В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се обявяват актовете, които се отнасят до лицата по ал. В Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина обн.

За ликвидатор на непререгистриран търговец се назначават лицето или лицата, които имат право да го представляват според вписването в съда по регистрацията. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Законът е приет от то Народно събрание на 14 април г. Снемането на електронния образ се извършва съвместно от служители на съда и на агенцията. Разглеждане на заявленията Чл.

Спряното изпълнително производство се възобновява по молба на страната или служебно от съдебния изпълнител след вписването на ликвидацията. Действие на обявяването Чл.

Член 31 се изменя така:. След пререгистрирането закона за търговския регистър този ред на търговец, юридическо лице с нестопанска цел или клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел определено обстоятелство не е вписано, който има клонове. Удостоверения се издават и относно ? Кога договорната клауза за възнаградителна лихва накърнява добрите нрави.

В Закона за горите обн. Президент на Републиката: Румен Радев.

В Закона за здравето обн.
  • Заварените служебни правоотношения на лицата по чл. Законът влиза в сила от 1 юли г.
  • Агенцията осигурява оперативна съвместимост на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в рамките на системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри, наричана по-нататък "система за взаимно свързване на регистрите".

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

Агенцията осигурява възможност за приемане на документите по чл. Агенцията отговаря за вредите, причинени от допуснати грешки и непълноти при пренасянето на информацията от заявлението или актовете по чл. В Закона за стоковите борси и тържищата обн.

Подлежащи на вписване обстоятелства Чл. Търговският регистър към Агенцията по вписвания е достъпен онлайн. Извършването на справки чрез отдалечен достъп може да се осъществява и чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

Справки Чл.

Вписване и обявяване. В удостоверението и съобщението не се включват задължения, които са обезпечени по реда на този закон. Удостоверението по изречение второ се прилага към заявлението за вписване. Вписване, предвиден в разпоредбата на чл.

Заличаването на вписването прекратява занапред действието на вписването.

Достъпът до Търговския регистър е публичен и безплатен

С изтичане на срока договорът с тези лица се прекратява и не може да се сключва повторно на същото основание. Агенцията изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му. С изтичане на срока договорът с тези лица се прекратява и не може да се сключва повторно на същото основание.

Редът и начинът за съхранение и унищожаване се определят от изпълнителния директор на агенцията.

Подлежащи на обявяване актове. В Закона за тютюна закона за търговския регистър тютюневите изделия обн. Обстоятелствата по ликвидацията се вписват в търговския регистър след пререгистрацията на търговеца. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон. В Закона за виното и спиртните напитки обн.

Какво представлява ЗТРРЮЛНЦ?

За производствата по обявяване на заявени пред търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността, които не са приключили до влизането в сила на този закон, обстоятелството, че актовете по чл. Когато заявлението се подава по електронен път, се представя електронен образ на пълномощното.

Достъпът до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по служебен път на държавните органи, органите на местно самоуправление и местна администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, е безплатен.

Редът и закона за търговския регистър за съхранение и унищожаване се определят от изпълнителния директор на агенцията. След обработването и въвеждането от агенцията на електронно копие от фирменото дело в търговския регистър съдът архивира фирменото. Жалбите се подават в Окръжния съд и се разглеждат на закрито заседание. Заличаването на вписването прекратява занапред действието на вписването.

Обмен на информация Чл. В Закона за лечебните заведения обн. В Закона за подпомагане на земеделските производители обн.

В Кодекса за социално осигуряване обн. Грешки и непълноти, допуснати от съда по регистрацията при вписвания или обявявания по фирменото дело на търговеца и неотстранени преди пререгистрацията му, се отстраняват от съда по регистрацията по реда на този закон въз основа на молба от лице по чл. По документите подадени на хартиен носител не се правят справки и не се издават удостоверения, освен в случаите на съдебен спор.

Въз основа на заявлението по ал.

Глава трета. Кодексът влиза в сила от 1 март г. Копия от документи, съдържащи се в делото на отделен търговец или на юридическо лице с нестопанска ц!


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2021 deskfree.org Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.