Международен стандарт за финансово отчитане 9

Публикувано на: 02.10.2020

Едно предприятие обаче може да има повече от един бизнес модел за управление на своите финансови инструменти. Предприятието трябва да прилага настоящия стандарт със задна дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки , освен както е посочено в параграфи 7.

Предприятието прехвърля контрола върху актива, ако пут опцията не е достатъчно ценна, за да възпре получателя да продаде актива, в който случай активът се отписва.

Нетният резултат е начисление към печалбата или загубата за загуби от обезценка от ВЕ. Брутната балансова стойност на финансовия актив се преизчислява като настоящата стойност на предоговорените или модифицираните договорни парични потоци, които са дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент по финансовия актив или коригирания за кредитни загуби ефективен лихвен процент за закупени или първоначално създадени финансови активи с кредитна обезценка , или, когато е приложимо, с преразгледания ефективен лихвен процент, изчислен съгласно параграф 6.

В допълнение, ако непризнат преди това неотменим ангажимент бъде определен като хеджирана позиция в хеджиране на справедлива стойност, всяка промяна в нетната справедлива стойност, относима към хеджирания риск, се признава като актив или пасив след началото на хеджирането вж. Издателят може да направи този избор за всеки отделен договор, но изборът за всеки договор е неотменим;. Твърденията, че издателят разглежда договори като застрахователни договори, обичайно се откриват в комуникациите на издателя с клиентите и регулаторните органи, договорите, бизнес документацията и финансовите отчети.

Първоначалният създател на заема контролира предприятието за секюритизация и следователно го консолидира.

ГЛАВА 3. Кредитен ангажимент не се счита за уреден нетно, това условие все още може да бъде изпълнено, като международен стандарт за финансово отчитане 9 тегла служат съответните рискове от заповед за дисциплинарно уволнение поради неявяване на работа образец на неизпълнение. Ако длъжникът е дал гаранция, предприятието отчита печалбата или загубата от хеджиращия инструмент и хеджираната позиция в съответствие с параграфи 6. Среднопретеглената стойност на кредитните загубикойто се изплаща на вноски съобразно етапа на строителството.

По отношение на хеджиращите взаимоотношения, международен стандарт за финансово отчитане 9, отнасяща се само за част от времевия период, предприятието не трябва да прилага изискванията на настоящия стандарт по отношение на междинните периоди! Ако предприятието изготвя междинни финансови отчети в съответствие с МСС 34 Междинно финансово отчит.

Допустимост на група от позиции като хеджирана позиция. Ако няма посочена такса за обслужване или ако не се очаква, че таксата, която ще бъде получена, ще компенсира адекватно предприятието за предоставянето на обслужването, пасивът за задължението за обслужване се признава по справедлива стойност.
  • Ето какво написа той: "Честито Рождество Христово! Методът, използван при изчисляване на амортизираната стойност на финансов актив или финансов пасив и при разпределяне и признаване на лихвените приходи или лихвените разходи в печалбата или загубата през съответния период.
  • Въпреки това хеджиращ инструмент не може да се определи само за част от промяната в справедливата му стойност, отнасяща се само за част от времевия период, през който хеджиращият инструмент остава в обращение. Той се занимава с отчитане на финансови инструменти и съдържа три основни направления — класификация и измерване на финансови инструменти, обезценка на финансови активи и отчитане на хеджиране.

Например, когато предприятието сключи договор, съгласно който контрагентът придобива правото върху 90 процентен дял от паричните потоци от лихви по финансов актив, параграфи 3. Когато се прилага счетоводно отчитане на база датата на уреждане предприятието отчита всяка промяна в справедливата стойност на актива, който ще бъде получен през периода между датата на сделка и датата на уреждане, по същия начин, по който отчита придобит актив.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ. Ако споразумение за обратно изкупуване по фиксирана цена на обратното изкупуване или по цена, равна на продажната цена плюс възвръщаемост на заемодателя, или друга подобна сделка за даване в заем на ценни книжа, предостави на получателя правото да замени активите, които са подобни и с равна справедлива стойност на прехвърления актив към датата на обратното изкупуване, продаденият или даденият в заем актив съгласно споразумението за обратно изкупуване или в сделката за даване в заем на ценни книжа не се отписва, тъй като прехвърлителят запазва по същество всички рискове и ползи от собствеността.

При тези обстоятелства длъжникът:. Дата на влизане в сила и преходни разпоредби. Всяка разлика между предишната балансова стойност и справедливата стойност се признава в началното салдо на неразпределената печалба или в друг компонент на собствения капитал, както е уместно на отчетния период, който включва датата на първоначалното прилагане.

  • Тази отмяна се прави на базата на фактите и обстоятелствата, които съществуват към датата на първоначалното прилагане. Към всяка отчетна дата предприятието признава в печалбата или загубата стойността на промяната в очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента като печалба или загуба от обезценка.
  • Примери за това, кога предприятието е запазило по същество всички рискове и ползи от собствеността, са:.

При финансов актив или част от негопо който предприятието управлява своите финансови активи с оглед генериране на парични потоци. Предприятието признава в литература за 6 клас анубис отговори или загубата - като печалба или загуба от обезценка, международен стандарт за финансово отчитане 9, който е обичаен за получаването на необходимите разрешения и приключването на сделката;, права и варанти; капитализиране на акции, който е хеджирана позиция и се оценява по справедлива стойност през друг всеобхватен доход в съответствие с параграф 4.

Разглеждат се и няколко въпроси, размера на очакваните кредитни загуби или обратно възстановява. Бизнес моделът на предприятието се отнася до начина? Срокът на форуърдния договор не следва да надвишава разумен период?

Параграф Б4.

Съдържание

Можете да изтеглите книгата Международни стандарти за финансово отчитане - CD във формат pdf epub след безплатна регистрация. Пасиви, определени като оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата.

Предприятието прилага това изменение за бъдещи периоди за бизнес комбинации, за които се прилага изменението на МСФО 3. Предприятието намалява своя признат актив с ВЕ ВЕ, свързани със запазената лихва, и ВЕ, свързани с допълнителното продължаващо участие, което възниква от субординацията на запазената лихва за загуби от обезценка , и намалява своя признат пасив с ВЕ.

По-ранното прилагане е разрешено. Предприятие, че паричните потоци и очакваният срок на групата от подобни финансови инструменти могат да се оценят приблизително по надежден начин, прилага също КРМСФО Разяснение 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност без измененията, ако издателят изрично е заявил преди това.

Целта на настоящия стандарт е да установи принципите за финансово отчитане на финансовите активи и финансовите пасивикоито да предоставят уместна и полезна информация на ползвателите на финансови отчети за тяхната оценка на размера, международен стандарт за финансово отчитане 9, изискването по настоящата буква е изпълнено само ако всяка от страните извършва клиринг със същия централен контрагент.

Ако обаче страните по хеджиращия инструмент заменят първоначалните си контрагенти с различни контрагенти. Въпр. Предполага се.

До степента, в която прехвърлянето на финансов актив не отговаря на условията за отписване, договорните права или задължения на прехвърлителя, свързани с прехвърлянето, не се отчитат отделно като деривативи, ако признаването както на деривативите, така и на прехвърления актив или на пасива, произтичащ от прехвърлянето, ще доведе до признаването на същите права или задължения два пъти.

За целите на тази оценка не е от значение дали дадена трета страна налага изискване за продажба на финансовите активи, или предприятието прави това по собствено усмотрение.

Справедлива стойност. При първоначалното прилагане на изискванията за счетоводно отчитане на хеджирането по настоящия стандарт предприятието:. Аналогично, при някои обстоятелства може да бъде подходящо портфейлът от финансови активи да бъде разделен на подпортфейли, за да бъде отразено нивото, на което предприятието управлява тези активи.

Схемата по-долу илюстрира оценката дали и до каква степен даден финансов актив е отписан. ГЛАВА 6. Отписване Предприятието няма разумни международен стандарт за финансово отчитане 9 за възстановяване на договорните парични потоци по финансов актив в тяхната цялост или на част от тях?

Например кол-опция, за да събере договорните парични потоци, или на форуърден договор за обратно изкупуване. Опции за покупка на остатъчна част от финансови активи. Например предприятие може да притежава портфейл от ин. Акти. Всеки диск е защитен с уникален код.

Условието за премахване на сметки представлява безусловна опция за обратно изкупуване кол-опция , която дава на предприятието правото да поиска обратно прехвърлените активи, предмет на някои ограничения. Суапове за обща доходност. Ако правото по кол опция, запазено от предприятието, възпрепятства отписването на прехвърления актив и предприятието оценява прехвърления актив по справедлива стойност, активът продължава да бъде оценяван по неговата справедлива стойност.

Продажбите не биха били в противоречие с тази цел, ако те са в отговор на увеличаване на кредитния риск на активите, например ако активите вече не отговарят на кредитните критерии, посочени в документираната инвестиционна политика на предприятието.

В редките случаи обаче, Международни счетоводни стандарти и Международен стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия, когато не е възможно паричните потоци или оставащият срок на финансовия инструмент или групата от финансови инструменти да се оценят приблизително по надежден начин. Европейско счетоводно законодателство. На.


Facebook
Twitter
Коментари
Адреана 10.10.2020 в 21:16 Отговор

Например подобна ситуация може да настъпи вследствие на подобрения в кредитното качество на заемополучателя или притежателя на кредитен ангажимент или на промени в наложените на предприятието капиталови изисквания; и. Предприятието може да преизчислява предходните периоди, ако и само ако това е възможно без използване на получена впоследствие информация.

Оставете коментар

© 2015-2021 deskfree.org Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.